Súvisiace informácie
Na základe otázok ktoré na nás smerujete najčastejšie sme pre Vás pripravili rubriku Súvisiace informácie, ktoré Vám pomôžu lepšie sa zorientovať v našej ponuke.
Home - Informácie pre koncových užívateľov
Informácie pre koncových užívateľov
Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou Flexicomm, s.r.o. (ďalej aj ako „spoločnosť Flexicomm“) na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

1. Identifikačné údaje podniku
2. Rozsah ponúkaných služieb
3. Štandardné zmluvné podmienky
4. Štandardné ceny
5. Reklamačný poriadok a mechanizmy na urovnanie sporov
6. Druhy ponúkaných servisných služieb
7. Informácie o zmenách podmienok
8. Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky
9. Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov
10. Informácie o kvalite služieb
11. Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet
12. Informácie o postupoch spoločnosti Flexicomm v prípade neplatenia faktúr
1. Identifikačné údaje podniku
Obchodné meno: Flexicomm, s.r.o.
Sídlo: Prachatiká 1798/19, 96001 Zvolen
IČO: 36849596
DIČ: 2022478458
IČ DPH: SK2022478458
IBAN SK89 0200 0000 0023 8077 5754

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddieli: Sro, v zložke: 13790/S
2. Rozsah ponúkaných služieb
Spoločnosť Flexicomm poskytuje široké portfólio elektronických komunikačných služieb, pričom podrobnosti o celom portfóliu ponúkaných služieb sú k dispozícii na Predajných miestach spoločnosti Flexicomm a na www.flexicomm.sk, a to najmä v príslušných všeobecných podmienkach a v cenníkoch.
3. Štandardné zmluvné podmienky
Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb sú určené najmä vo všeobecných podmienkach a v cenníkoch pre príslušné služby.

Informácie o prípadnom minimálnom trvaní zmluvy (tzv. viazanosť) a o možnosti jej ukončenia sú uvedené v príslušných dodatkoch k zmluvám o poskytovaní verejných služieb (pričom dĺžka doby viazanosti je určená v závislosti od konkrétnej komerčnej ponuky), alebo v prípadoch bez viazanosti vo cenníkoch príslušných ku každej službe.
4. Štandardné ceny
Štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf, ktorými sú tarify určené pre zdravotne postihnutých užívateľov, alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo iných identifikátorov sú uvedené v cenníkoch k príslušným službám. Poplatky za koncové zariadenia.
5. Reklamačný poriadok a mechanizmy na urovnanie sporov
Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácií elektronických komunikačných služieb spoločnosti Flexicomm je uvedený v príslušných všeobecných podmienkach.

Reklamačný poriadok týkajúci sa tovaru predaného Flexicomm je uvedený na Reklamačnom poriadku pre tovar.

Spoločnosť Flexicomm má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou.

V prípade, že zákazníkove reklamačné konanie týkajúce sa tovaru alebo služieb bolo ukončené, a zákazník nie je spokojný s vyriešením reklamácie, môže sa s podnetom obrátiť na telekomunikačného ombudsmana, ktorý sa ním bude zaoberať. Riešenie sporu telekomunikačným ombudsmanom je mechanizmom urovnania sporov, ktorý je vedený spoločnosťou Flexicomm.

V prípade, že reklamačné konanie týkajúce sa výlučne elektronických komunikačných služieb bolo ukončené, a účastník nie je spokojný s vyriešením reklamácie, môže sa s podnetom obrátiť na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb s návrhom na začatie mimosúdneho riešenia sporu v zmysle Zákona.

V prípade uznania reklamácie na tovar ma zákazník právo na jedno z nasledujúcich plnení: opravu tovaru, výmena tovaru, primeraná zľava z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, a to všetko podľa okolností konkrétneho prípadu a v zmysle Reklamačného poriadku a platnej legislatívy.

V prípade uznania reklamácie na elektronické komunikačné služby má účastník v zmysle platnej legislatívy a príslušných všeobecných podmienkach právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, ktoré nezavinil a na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného spoločnosťou Flexicomm; toto právo musí uplatniť u spoločnosti Flexicomm najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania elektronickej komunikačnej služby.
6. Druhy ponúkaných servisných služieb
Aktuálne kontaktné údaje na servisné služby poskytované spoločnosťou Flexicomm nájdete na stránke Kontakty
7. Informácie o zmenách podmienok
Spoločnosť Flexicomm bude informovať účastníkov o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania spôsobom ich zverejnenia na www.flexicomm.sk. V prípade podstatných zmien zmluvných podmienok spoločnosť Flexicomm v zmysle platnej legislatívy a spôsobom stanoveným v príslušných všeobecných podmienkach oznámi účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informuje o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak účastník tieto zmeny neakceptuje. Oznámenie podstatnej zmeny zmluvných podmienok je spoločnosť Flexicomm oprávnená urobiť písomne, elektronickou poštou, SMS správou alebo telefonicky. Oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť.
8. Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky
Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou Flexicomm, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo všeobecných podmienkach k príslušnej službe a najmä v príslušnej časti cenníka pre danú službu.
9. Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov
Spoločnosť Flexicomm aktuálne nemá v ponuke produkty alebo služby určené pre zdravotne postihnutých účastníkov.
10. Informácie o kvalite služieb
Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti Flexicomm sú uvedené v príslušných všeobecných podmienkach a v príslušnej časti cenníka pre poskytovanie danej služby.
11. Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet
Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet, ktoré je spoločnosť Flexicomm povinná zverejňovať v zmysle prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014, ako sú: parametre pripojenia vo vlastnej sieti, politika spravodlivého užívania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku sú uvedené v príslušnom cenníku k danej službe pri konkrétnej službe, ktorej sa parametre majú týkať.
12. Informácie o postupoch spoločnosti Flexicomm v prípade neplatenia faktúr
Spoločnosť Flexicomm má v zmysle zákona právo na úhradu za poskytnuté služby. V prípade, ak je účastník v omeškaní s úhradou za poskytnuté služby aj napriek upozorneniu spoločnosti Flexicomm a uplynutiu dodatočnej primeranej lehoty, je spoločnosť Flexicomm v zmysle Zákona oprávnená pristúpiť k prerušeniu alebo obmedzeniu poskytovania služieb. V prípade, ak dôjde z tohto dôvodu k porušeniu záväzku viazanosti, je spoločnosť Flexicomm oprávnená vyúčtovať účastníkovi zmluvnú pokutu vo výške a za podmienok dohodnutých v zmluve, resp. príslušnom dodatku s viazanosťou. Podrobné podmienky o postupoch spoločnosti Flexicomm v prípade neplatenia úhrad za poskytnuté služby sú uvedené vo všeobecných podmienkach pre príslušnú službu. Poplatky za upomienku, odpojenie služieb z dôvodu neplatenia a pod., sú uvedené v cenníkoch pre príslušnú službu.
 
© 2008-2018 Flexicomm s.r.o.
Design by Flexicomm.